Bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz

ANASAYFA HAKKIMIZDA
Müşteri Aydınlatma Metni

YÜCESOY SERAMİK MÜŞTERİ/POTANSİYEL MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ


Yücesoy Seramik Madencilik İnşaat Nak. Turz. Tic. San. İth. Ltd. Şti. veri sorumlusu olarak aşağıda tanımlı ilgili kişi gruplarından hukuken kabul edilebilir yollarla edindiği kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili sair mevzuat kapsamında toplamakta, işlemekte, gerekli idari ve teknik tedbirleri alarak saklamakta ve işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmektedir.


Yücesoy KVKK gerekliliklerini, belirlediği politika ve prosedürlerle sağladığını, KVKK’ nın 10. Maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek için hazırladığı işbu aydınlatma metnini bilgilerinize sunar.


A) VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİ


Veri Sorumlusu: Yücesoy Seramik Madencilik İnşaat Nak. Turz. Tic. San. İth. Ltd. Şti.


Veri konusu kişi grubu: Müşteri (Ürün veya hizmet alan kişi), potansiyel müşteri (potansiyel ürün ve hizmet alıcısı)


B) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI


 • Şirketimize ait sahaların ziyaretinde kayıtların oluşturulması (güvenlik kamerası (CCTV) görüntüleri) bilgi güvenliği süreçleri ve internet erişim yetkilerinin (log kayıtları) düzenlenmesi, kişilerin ve fiziksel mekan güvenliğinin temini için,
 • Merkez ve/veya şubelerimizi arayarak paylaşmış olduğunuz Ad Soyad, telefon numarası, adres, e-posta ve ses kaydınıza ilişkin kişisel verileriniz, arayan kişiye doğru hitap edilebilmesi, otel rezervasyonlarınızın yapılabilmesi, transferinizin sağlanabilmesi, aramanın teyidi, ileride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi kanundan kaynaklanan bildirim, fatura düzenlenmesi gibi yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için,
 • Yönetim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi, bunların denetlenmesi, yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve iletişim faaliyetleri için,
 • İş faaliyetlerinin ve sürekliliğinin sağlanması, iyileştirilmesi, denetimi, takibi önerilerin alınması ve değerlendirilmesi için,
 • Mal sevkiyatı ve iadesi için yürütülecek operasyon ve lojistik faaliyetlerinin yönetilmesi için,
 • Mal ve hizmet satış sözleşmelerinin ifası, satış ve satış sonrası hizmetlerin yürütülmesi, müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi için yapılan talep ve şikayet yönetimi, pazarlama ve reklam kampanya süreçlerinin yürütülmesi için,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi için,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi için,
 • İş ilişkisi içerisinde olan kişilerle ileride ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda hukuka uygun işlemler gerçekleştirmek ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimizi ispatlamak ve uyuşmazlıkların çözümünü sağlamak için,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yetkili, kişi ve kurumlara bilgi vermek için.


Kişisel verileriniz işlenecektir.


C) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI


Yücesoy KVKK’ nın 8. ve 9. Maddeleri çerçevesinde, burada konu olan kişi gruplarından elde ettiği kişisel verileri, bu metnin (B) maddesinde belirtilen ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında işler ve talep edilmesi halinde ilgili Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Kişileri, İş Ortakları, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ve iş ortakları ile bağlı ortaklıklara paylaşabilmektedir.


D) KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ


Kişisel verileriniz, bu metnin (B) fıkrasında belirtilen amacın yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5/2 maddesinde belirtilen


 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,


hukuki sebeplerine dayanarak açık rızanıza ihtiyaç bulunmaksızın, aşağıda belirtilen otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle elektronik ve fiziksel ortamlarda elde edilecektir;


 • Otomatik yöntemle, merkez ve şube binalarının güvenlik kamerası ile görüntünüzün alınması.
 • Otomatik yöntemle, merkez ve şubelerimizi arayarak sesli yanıtlama sistemi ile ses kaydınızın alınması.
 • Otomatik olmayan yöntemle, iş sözleşmesi için işe başlarken beyan edilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinin alınması


E) KVKK’NIN 11. MADDESİ KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ


KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında kişisel verileriniz aktarılıyor ise aktarıldığı üçüncü gerçek veya tüzel kişileri bilme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi tercihen web sitemizde yer alan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince aşağıdaki belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.


 • “Yeni Mah. İsmet İnönü Bulv. Yücesoy Plaza Altı No: 71/A-C Mezitli/MERSİN ” adresindeki şirketimize bizzat gelerek,
 • Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • yucesoyseramik@hs02.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,
 • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha önce şirkete bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@yucesoyseramik.com.tr adresine elektronik posta göndererek,
 • Veya gelecekte Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.


Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Yücesoy Seramik Madencilik İnşaat Nak. Turz. Tic. San. İth. Ltd. Şti.Ne iletmeniz durumunda talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.


Veri sorumlusu Yücesoy Seramik Madencilik İnşaat Nak. Turz. Tic. San. İth. Ltd. Şti. (Yücesoy Seramik), teklif, sözleşme, satış ve cari hesap işlemleri aşamalarında beyan edilen, sunulan evraklar, kayıtlardan, kişisel verilerinizin alınmasıyla edindiği kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili sair mevzuat kapsamında toplamakta, işlemekte, gerekli idari ve teknik tedbirleri alarak saklamakta ve işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmektedir.


Teklif, sözleşme, satış ve cari hesap açılması aşamalarına elde edilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, teklif ve satış işlemlerinin tamamlanması, bayilik süreçlerinin tamamlanması, faturalandırma, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimizi ispatlamak, uyuşmazlıkların çözümünü sağlamak, hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi, dışarıdan sağlanan hizmet, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yerine getirilmesi, satış sonrası hizmetlerini yerine getirmek amacı için işlenmektedir. Kişisel verileriniz iş faaliyetlerinin yürütülmesi için Yücesoy grup bünyesindeki şirketlere, dışardan hizmet alınan tedarikçilere ve çözüm ortaklarına, anlaşmalı Avukat/Hukuk bürolarına, iş ortaklarımıza, vergi dairesi müdürlüklerine, yeminli mali müşavirlere ile kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.


Kişisel verileriniz; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebepleriyle doldurduğunuz formlar yoluyla otomatik olmayan yöntemle ile toplanmaktadır.


Kişisel verilerinizin işlenme amaçları, aktarılması, verilerin toplama yöntemi ve hukuki sebebi ile ilgili kişinin hakları konusundaki detaylı bilgilere ve YÜCESOY SERAMİK veri sorumlusu aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek için yayınlamış olduğu “Müşteri Aydınlatma Metni” ne ve “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formun” a www.yucesoyseramik.com.tr web sitemizden ulaşabilirsiniz.


Tel : 0324 290 31 01 - 02 - 03
Faks : 0324 290 31 04
E-Posta : info@yucesoyseramik.com.tr
ADRES : Yeni Mah. İsmet İnönü Bulv. Yücesoy Plaza Altı No:71/A-C
Mezitli / MERSİN

www.yucesoyseramik.com.tr Copyright © Tüm Hakları Saklıdır.
design by FUBA