Bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz

ANASAYFA HAKKIMIZDA
Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

YÜCESOY SERAMİK ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ


Veri sorumlusu Yücesoy Seramik Madencilik İnşaat Nak. Turz. Tic. San. İth. Ltd. Şti. aşağıda tanımlı ilgili kişi gruplarından hukuken kabul edilebilir yollarla iş başvurusu sırasında beyan edilen, sunulan evraklar, kayıtlardan edindiği kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili sair mevzuat kapsamında toplamakta, işlemekte, gerekli idari ve teknik tedbirleri alarak saklamakta ve işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmektedir.


Yücesoy KVKK gerekliliklerini, belirlediği politika ve prosedürlerle sağladığını, KVKK’ nın 10. Maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek için hazırladığı işbu aydınlatma metnini sunar.


A) VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİ


Veri Sorumlusu: Yücesoy Seramik Madencilik İnşaat Nak. Turz. Tic. San. İth. Ltd. Şti.


Veri konusu kişi grubu: Çalışan adayı (İnternet sitemiz üzerinden e-posta yoluyla, İnsan kaynakları danışmanlık firmaları, kariyer siteleri üzerinden başvuru yoluyla veya şirketimize gelerek iş başvurusunda bulunup kişisel verilerini Yücesoy Seramikle paylaşan kişiler)


B) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI


İş başvurusu sırasında sözlü, kaydı, fiziksel veya elektronik ortamda paylaştığınız kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz,


 • Çalışan adayının başvuru ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi için,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması için,
 • İletişim süreçlerinin yönetilmesi,
 • Referans gösterilen kişilerin paylaştığınız bilgilerinin teyidi için iletişime geçilmesi için,


Kişisel verileriniz işlenecektir.


C) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI


Yücesoy KVKK’ nın 8. ve 9. Maddeleri çerçevesinde, burada konu olan kişi gruplarından elde ettiği kişisel verileri, bu metnin (B) maddesinde belirtilen ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında işler ve kişisel verilerinizi insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi için Yücesoy grup bünyesindeki şirketlere, dışardan hizmet alınan tedarikçilere, çözüm ortaklarına, iş ortakları ile bağlı ortaklara ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarabilmektedir.


D) KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ


Kişisel verileriniz, bu metnin (B) fıkrasında belirtilen amacın yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5/2 maddesinde belirtilen


 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,


Hukuki sebeplerine dayanarak açık rızanıza ihtiyaç bulunmaksızın, aşağıda otomatik olmayan yöntemlerle elektronik ve fiziksel ortamlarda elde edilecektir;


 • Otomatik olmayan yöntemle; İş başvurusu sırasında beyan edilen, sunulan evraklar ve kayıtlardan kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin alınması.


E) KVKK’NIN 11. MADDESİ KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ


KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında kişisel verileriniz aktarılıyor ise aktarıldığı üçüncü gerçek veya tüzel kişileri bilme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi tercihen web sitemizde yer alan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince aşağıdaki belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.


 • “Yeni Mah. İsmet İnönü Bulv. Yücesoy Plaza Altı No: 71/A-C Mezitli/MERSİN ” adresindeki şirketimize bizzat gelerek,
 • Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • yucesoyseramik@hs02.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,
 • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha önce şirkete bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@yucesoyseramik.com.tr adresine elektronik posta göndererek,
 • Veya gelecekte Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.


Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Yücesoy Seramik Madencilik İnşaat Nak. Turz. Tic. San. İth. Ltd. Şti.Ne iletmeniz durumunda talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.


Tel : 0324 290 31 01 - 02 - 03
Faks : 0324 290 31 04
E-Posta : info@yucesoyseramik.com.tr
ADRES : Yeni Mah. İsmet İnönü Bulv. Yücesoy Plaza Altı No:71/A-C
Mezitli / MERSİN

www.yucesoyseramik.com.tr Copyright © Tüm Hakları Saklıdır.
design by FUBA